140219-p07-deytera parousiaπ. Βασίλειος Μπάμιας

Είπαν ποτέ οι μαθηταί προς τον Κύριον. Είπε ημίν… τί το σημείων της σης παρουσίας και της συντέλειας του αιώνος; Και αποκριθείς ό Ιησούς είπεν αύτοίς: «Βλέπετε μη τις υμάς πλανήση’ πολλοί γάρ έλεύσονται επί τω ονόματι μου λέγοντες, εγώ ειμί ό Χριστός, (καθώς σήμερον οι ψευδόχριστοι χιλιασταί και λοιποί όμοφρονούντες ζητούν να αποπλανήσουν τούς αστήρικτους χριστιανούς με τας αιρέσεις των), και πολλούς πλανήσουσι μελλήσετε δε άκούειν πολέμους και άκοάς πολέμων, οράτε μη θροείσθε (ταραχθήτε), δει γάρ πάντα γενέσθαι άλλ’ ούπω εστί το τέλος. Έγερθήσεται γάρ έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και έσονται λιμοί και λιμοί και σεισμοί κατά τόπους, πάντα δέ ταύτα αρχή ωδίνων» (Ματθ. κδ’1-51).

Πραγματικός, αγαπητοί μου αδελφοί, επί των ημερών μας πλήθυνε και έπεξετάθη το κακόν επί της γης. Τώρα, όσον ποτέ, άκρου έπ’ άκρον της οικουμένης, από τα τέσσαρα σημεία του ορίζοντος, Ανατολής και Δύσεως, Βορρά και Νότου, έως έσχατου της γης, άνάπτει πυρκαγιά και ολοένα κορυφώνεται. Έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλείαν, συνοχή εθνών, αμηχανία και θλίψεις λαών, σεισμοί, λιμοί και λοιμοί, καταιγίδες και καταστροφαί!

Γιατί αυτά; Διότι το μαύρο πέπλο της πολυμόρφου και βδελυκτής αμαρτίας, κάλυψε τούς κατοίκους του πλανήτου μας. Και τώρα ελευθέρως και ανεμπόδιστος επί της παγκοσμίου γήινης σφαίρας, δρα το πνεύμα της αποστασίας, ό Αντίχριστος! Άνωθεν όμως των κεφαλών μας πτερουγίζει το δρεπάνι του πολέμου, του θανάτου, για να μας ρίψη εις τον κλίβανον του πυρός!

Ή αμαρτωλή και αλματώδης αυτή έξέλιξις, ή νομιζομένη πολυτέλεια, μας αιχμαλωτίζει τον νου, μας δεσμεύη και μας ναρκώνη τις πνευματικές μας αισθήσεις και δεν εύρίσκομε καιρό νήψεως να σκεφθώμε περί Θεού, περί θανάτου και περί ψυχικής σωτηρίας, περί κρίσεως και κολάσεως, παρά προσηλώσαμε το βλέμμα εις τα φθαρτά και παροδικά της παρούσης ζωής, ζητούντες ψυχαγωγία διά μέσου των σατανικών πράξεων.

Ή ακολασία πλεονάζει εις τον κόσμο, αδιάκριτου δόγματος και φυλής. Άνηθικότης και διαφθορά, ασέβεια και ψεύδος, μίσος και αναίδεια τρομακτικώς ηύξήθησαν. Ωσαύτως ή γύμνια των γυναικών, τα διαζύγια, ποικίλα εγκλήματα, (παιδοφθορίαι, εκτρώσεις, πατροκτονίαι, άδελφοκτονίαι, άπαγωγαί νέων και νεανίδων), οικογενειακή και θρησκευτική αδιαφορία έκ μέρους πολλών γονέων και ανυπακοή έκ πολλών τέκνων, παράλειψις των χριστιανικών μας καθηκόντων και τόσα άλλα παρόμοια, απιστία, βλασφημία, κλοπή κ.ά. μας έφεραν αντιμέτωπους με τον Θεόν. Τοιουτοτρόπως πολιτευόμενοι προσεγγίζομε εις το απόκρημνο χάος της καταστροφής και του αναπόφευκτου πολέμου, φοβερού και καταστρεπτικού, του Γ’ παγκοσμίου, τον όποιον άπευχώμεθα, διά της φιλανθρωπίας του Κυρίου, να μη μας εύρη. Την κατάσταση και την διαγωγή των σημερινών ανθρώπων, ό Απόστολος Παύλος την προεσήμανε εις τις επιστολές του προς τον μαθητή του Τιμόθεο ως έξης:

«Τούτο δέ γίνωσκε, ότι εν έσχάταις ήμέραις ένστήσονται καιροί χαλεποί, έσονται γάρ οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν άπειθείς, αχάριστοι, ανόσιοι, άστοργοι, άσπονδοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήμεροι, άφιλάγαθοι, προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον ή φιλόθεοι, έχοντες μόρφωσιν ευσέβειας, την δέ δύναμιν αυτής ήρνημένοι, και τούτοις άποτρέπου’ έκ τούτων γάρ εισίν οι ένδύοντες εις τας οικίας και αίχμαλωτεύοντες τα γυναικάρια σεσωρευμένα αμαρτίας, αγόμενα επιθυμίας ποικίλος…… (Β’ Τιμ. γ’ 1-7).

Αυτός είναι ό σημερινός εκτροχιασμός ως επί το πλείστον του σημερινού κόσμου. «Πλην ό Υιός του άνθρωπου ελθών άρα εύρήσει την πίστιν επί της γής;» (ό Χριστός) (Λουκ. ιη’, 8).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ; ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

ΠΗΓΗ: ΔΙΑΚΟΝΗΜΑ http://www.diakonima.gr