ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗἩ ἐποχή μας εἶναι ἡ ἐποχή τῆς ὀδύνης. Τήν ὀδύνη τή δοκιμάζουμε στό πετσί μας. Αὐτό πού ἴσως πολλοί ἀπό μᾶς δέν κατάνοοῦμε, εἶναι γιατί συμβαίνουν ὄλα αὐτά πού συμβαίνουν στήν ἐποχή μας.

Μόνο ἡ πνευματική μελέτη τῆς Γραφῆς θά μᾶς βοηθήσει νά καταλάβουμε γιατί συμβαίνουν ὄλα αὐτά τά γεγονότα πού γεμίζουν τήν ψυχή μας μέ πικρία, ἐξαιτίας τοῦ παραλογισμοῦ τους.

Ἡ μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου, μέ τήν ἐρμηνεία τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη γιά ὅσους θέλουν νά ξέρουν στό βάθος τί συμβαίνει. Δέν χρειάζεται φιλοσοφία. Ἀπλά νά ἁκοῦμε μέ προσοχή τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς στίς ἐκκλησίες φτάνει. Ὄλα τά ἄλλα εἶναι θεωρίες δέν εἶναι ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς εἶναι, ὅπως εἶπε ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή.

Ἡ ἐποχή τῆς ὀδύνης εἶναι ἡ ἐποχή τῆς ἀνομίας. Ἡ ἀνομία ἔχει ὄλη τήν ὑλική δύναμη. Κανείς δέν ὑπερασπίζεται τή νομιμότητα.

Ὁ ἄνομος ἔχει ὄλη τήν ὑλική δύναμη στά χέρια του. Ὁ ἄνομος δέν κρύβεται πιά.

Κάνει φανερά αὐτό πού θέλει, γιατί ἔχει τή δύναμη νά τό κάνει. Τό μόνο ὄπλο πού μένει στόν λαό εἶναι ἡ πνευματική δύναμη, ἡ πίστη στόν Θεό.

Ἡ νομιμότητα ὡστόσο, ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια ἀκόμα, ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Σόλωνα, ἔχει τά ἐντεταλμένα ὄργανα νά τήν ὑπερασπίζονται ἀπό τόν φεουδάρχη. Ὁ λαός περιμένει ἀπό τά ὄργανα τοῦ κράτους νά ὑπερασπιστοῦν τή νομιμότητα ἀπό αὐτούς πού τήν καταδολιεύτηκαν. Οἱ πάντες γνωρίζουν ὅτι ἡ ἀπαίτηση τοῦ φεουδάρχη δέν εἶναι νόμιμη.

Καμία πολιτισμένη νομοθεσία στόν κόσμο δέν νομιμοποιεῖ τήν ἀποπληρωμή τῶν χρεῶν, ἀκόμα καί τῶν νομίμων χρεῶν, μέ τή ζωή τοῦ χρεώστη, ὅπως γίνεται σήμερα μέ τίς ἀπαιτήσεις τῶν τοκογλύφων εἰς βάρος τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ. Ὁ φεουδάρχης φέρεται σάν νά ἔχει δικαίωμα ζωῆς καί θανάτου στόν λαό, πού μπῆκε κάτω ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ νἐου ἀποικιοκράτη.

Ποιός ἔβαλε τό λαό στή θέση τοῦ δούλου καί τούς τοκογλύφους στή θέση τοῦ φεουδάρχη καί τοῦ ἀποικιοκράτη; Ἡ ὑπεράσπιση τῆς νομιμότητας εἶναι πνευματική. Ὁ λαός περιμένει ἀπό τήν πνευματική ἡγεσία νά ὑπερασπιστεῖ τή νομιμότητα καί τό δίκαιο.

Ἡ ἐποχή μας προφητεύθηκε ἀπό αἰῶνες. Ὄλα τά προφητικά βιβλία μιλοῦν γι’ αὐτή. Πολλοί πιστεύουν ὅτι εἶναι ἡ τελευταία ἐποχή. Ἡ ζωή θά ἐκλείψει ἀπό τόν πλανήτη, ἄν δέν γίνει κοινή συνείδηση ὅτι ὁ κίνδυνος εἶναι ὑπαρκτός καί ὅτι μπορεῖ ὁ καθένας νά ὑπερασπιστεῖ τήν ἀξία τῆς ζωῆς.

Ἡ μάχη εἶναι μέ τίς ἀρχές καί τίς ἐξουσίες τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου. Δεῖτε πῶς περιγράφει τή μάχη αὐτή τό Εὐαγγέλιο:  Ὅταν δεῖτε, λέει τό βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως στόν τόπο, ὅπου εἶναι ὁ ἅγιος τόπος τοῦ Θεοῦ, νά μή μᾶς πλανέψουν νά ζητᾶμε ἕξω ἀπό μᾶς τή σωτηρία. Ἡ ἐρήμωση ἦρθε μέσα στήν καρδιά μας. Εἶναι ἡ ἐρημία ἀπό τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ μέσα μας.

«Τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου δέν εἶναι συγκαλυμμένο παρά μόνο σ’ αὐτούς πού θεληματικά βαδίζουν πρός τήν καταστροφή. Ὁ σατανάς, ὁ θεός αὐτοῦ τοῦ αἰώνα, ἔχει τυφλώσει τή σκέψη αὐτῶν πού δέν πιστεύουν, ὧστε νά μήν μποροῦν νά δοῦν τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου πού ἀποκαλύπτει τή δόξα τοῦ Χριστοῦ…

Ὁ Θεός πού εἶπε μέσα στό σκοτάδι νά λάμψει τό φῶς, αὐτός ἔλαμψε μέσα στίς καρδιές μας καί μᾶς φώτησε νά γνωρίσουμε τή δόξα του στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ἀπόστολος Παῦλος).

Ἑμεῖς ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στόν Θεό. Γι’ αὐτό δέν χάνουμε τό θάρρος μας. Ὅταν τά πράγματα εἶναι ἄσχημα ὅπως τώρα, ὁ Κύριος παίρνει τό τιμόνι στά χέρια Του!