Αρχιμ. Αθανάσιου, Καθηγούμ. Ι. Μ. Σταυροβουνίου

140123-p02-oikogeneiaΗ σημερινή μεγιστοποιημένη Αποστασία μας από τον Θεόν επηρεάζει επικινδύνως και την ευλογημένην πραγμάτωσιν και σωτήριον βίωσιν του «Μυστηρίου του Γάμου». Αυτή η γενικωτέρα Κατάστασις Αποστασίας από τον Δημιουργόν μας και Θεόν μας δεν άφησε ασφαλώς απείρακτον ούτε και την εν Θεώ πραγμάτωσιν και σωτήριον βίωσιν του μεγάλου Μυστηρίου του Γάμου! Ως συνέπεια αυτού του γεγονότος παρατηρείται εις τας σχέσεις των φύλων διαφθορά, ψεύδος, μεγάλη υποκρισία, ξεγύμνωμα, ανήθικος πρόκλησις ανδρών τε και γυναικών, πορνείαι, μοιχείαι και φόνοι (π.χ. εκτρώσεις)!

Μεγάλη είναι η αύξησις των ποικίλων συνεπαγομένων και συμπεπλεγμένων εγκλημάτων, λόγω της αποστασίας μας από τον Θεό. Όπως ήδη προαναφέραμεν, το έγκλημα των βδελυρών εκτρώσεων, όπου ο ίδιος ο γονεύς καταντά εις το σημείον να φονεύση ο ίδιος, με την ιδικήν του απόφασιν, έγκρισιν, συνενοχήν κ.α., το ιδικόν του σπλάγχνο, το εντελώς αθώον και ανυπεράσπιστον κυοφορούμενον παιδί του!!!

Είναι ολοφάνερον πλέον ότι ο θεσμός της θεοσδότου χριστιανικής οικογενείας υφίσταται εκ βάθρων σοβαροτάτην σεισμικήν δόνησιν! Έπαυσε κατ’ αρχάς να υπάρχη ο πρέπων σεβασμός και η ευλογημένη υπακοή των τέκνων προς τους γονείς τους. Τα διαζύγια συνεχώς και πληθύνονται. Παντού μοιχείαι, πορνείαι, ποικίλαι απερίγραπτοι ασωτείαι, μέχρι και βδελυρόταται διαστροφαί, όπως π.χ. αι επαίσχυνται ομοφυλοφιλίαι. Μεγάλη αδιαφορία από πολλούς προς την συζυγικήν πίστιν και προς τον ιερόν θεσμόν της οικογενείας, όπως τα ώρισεν ο Θεός. Εχάθη η σωφροσύνη, εφυγαδεύθη ο φόβος του Θεού!

Και όλαι αυταί αι αμαρτίαι μας φέρουν αντιμετώπους προς τον ίδιον τον Θεόν! Και, ως τα πράγματα δεικνύουν, δημιουργούμεν “εξ ιδίων μας”, από μόνοι μας, εκείνας τας αμαρτωλάς προϋποθέσεις, που μας οδηγούν αναποφεύκτως προς την αυτοτιμωρίαν μας και τοιουτοτρόπως κατρακυλούμεν πρόςτήν αυτοκαταστροφήν μας!

περιοδική έκδοσις Ι. Μονής Σταυροβουνίου Κύπρου, αρ. τ. 112-121, Δεκ. 2013

ΠΗΓΗ: ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ http://www.agioritikovima.gr