Κατασκήνωση Αναπλαστικής Σχολής Πατρών
2 ΑΣΠ
Αγαπητέ κατασκηνωτή,
Ένα από τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού στον άνθρωπο
είναι η προσευχή. Προσευχή σημαίνει μια γλυκιά συνομιλία
που ανοίγει ο άνθρωπος μαζί με τον Θεό. Η εκκλησία μας,
καλεί όλους μας να συμμετέχουμε σε αυτή την συνομιλία με
τον Άγιο Θεό, μέσα από το ωρολόγιο πρόγραμμα των ιερών
ακολουθιών, του εσπερινού, του όρθρου και του ιερού
αποδείπνου. Η προσευχή βέβαια μπορεί να γίνεται και με
άλλους τρόπους, όμως ορίστηκαν από τους Αγίους Πατέρες
αυτές οι ακολουθίες ως ασφαλής τρόπος να ενθυμούμεθα τον
Θεό το πρωί, το απόγευμα και το βράδυ.
Με την προσευχή, ο άνθρωπος από επίγειος γίνεται
ουράνιος, διότι μιμείται το έργο των ουρανίων δυνάμεων που
είναι η εξύμνηση του ονόματος του Θεού. Ειρηνεύει και
γαληνεύει, διότι με την προσευχή έρχεται η Χάρη του Θεού
που ξεκουράζει την ψυχή από την ταραχή των παθών και της
αμαρτίας. Τέλος, αγιάζεται διότι ενώνει τον άνθρωπο μαζί με
τον Θεό που είναι η πηγή κάθε αγαθού.
Αυτό το βιβλίο θα μας βοηθήσει να προσευχώμαστε,
όπως μαθαίνουμε στην κατασκήνωση, με τις ακολουθίες της
εκκλησίας μας, τηρώντας το πρόγραμμα αυτό και στα σπίτια
μας. Κάθε φορά που θα το ανοίγεις να θυμάσαι, τους καρπούς
της προσευχής και το φως που θα γεμίσει την ψυχή σου όταν
θα το διαβάσεις, και με περισσότερη χαρά θα επιδίδεσαι στο
θεάρεστο έργο της προσευχής.
Κατασκήνωση π. Γερβασίου, 2007
ΑΣΠ 3
Εσπερινός
4 ΑΣΠ
Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.
Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.
ασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς
ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν, καὶ τὰ πάντα
πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς
χορηγός, ἐλθέ, καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ
καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλῖδος· καὶ σῶσον,
Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος Ἰσχυρός, ἅγιος Ἀθάνατος,
ἐλέησον ἡμᾶς (Ἐκ. γ’).
Δόξα Πατρί καὶ Υἱῶ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ
ἀεί καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰῶνων. Ἀμήν.
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς
ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τάς ἀνομίας
Β
ΑΣΠ 5
ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τάς ἀσθενείας
ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
Κύριε ἐλέησον ( γ’ ). Δόξα… Καὶ νῦν…
άτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ
ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς
γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν
σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ
ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ
εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῤῦσαι ἡμᾶς
ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
( Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ
Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνευματος, νῦν καὶ ἀεί
καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰῶνων. Ἀμήν. )
Κύριε ἐλέησον ( 12άκις ). Δόξα… Καὶ νῦν…
Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ
βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ
προσπέσωμεν Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε,
Π
6 ΑΣΠ
προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ, Χριστῷ τῷ
Βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.
Προοιμιακός. Ψαλμός ργ΄
ὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον· Κύριε ὁ Θεός
μου, ἐμεγαλύνθης σφόδρα. Ἑξομολόγησιν καὶ
μεγαλοπρέπειαν ἐνεδύσω, ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς
ἱμάτιον. Ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέῤῥιν, ὁ
στεγάζων ἐν ὕδασι τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ. Ὁ τιθεὶς νέφη
τὴν ἐπίβασην αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων
ἀνέμων. Ὁ ποιῶν τοὺς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ
τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα. Ὁ θεμελιῶν τὴν
γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς, οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν
αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. Ἄβυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ περιβόλαιον
αὐτοῦ, ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα. Ἀπὸ
ἐπιτιμήσεώς σου φεύξονται, ἀπὸ φωνῆς βροντῆς σου
δειλιάσουσιν. Ἀναβαίνουσιν ὄρη, καὶ καταβαίνουσι
πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον
ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπστρέψουσι καλῦψαι
τὴν γῆν. Ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν,
Ε
ΑΣΠ 7
ἀναμέσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα. Ποτιοῦσι
πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, προσδέξονται ὄναγροι εἰς
δίψαν αὐτῶν. Ἐπ΄ αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
κατασκηνώσει· ἐκ μέσου τῶν πετρῶν δώσουσι φωνήν.
Ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερῴων αὐτοῦ· ἀπὸ καρποῦ τῶν
ἔργων σου χορτασθήσεται ἡ γῆ. Ὁ ἐξανατέλλων
χόρτον τοῖς κτήνεσι, καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν
ἀνθρώπων. Τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς, καὶ οἶνος
εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου. Τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον
ἐν ἐλαίῳ· καὶ ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει.
Χορτασθήσονται τὰ ξύλα τοῦ πεδίου, αἱ κέδροι τοῦ
Λιβάνου ἃς ἐφύτευσας. Ἐκεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσι,
τοῦ ἐρωδιοῦ ἡ κατοικία ἡγεῖται αὐτῶν. Ὄρη τὰ ὑψηλὰ
ταῖς ἐλάφοις, πέτρα καταφυγὴ τοῖς λαγωοῖς. Ἐποίησε
σελήνην εἰς καιρούς· ὁ ἥλιος ἔγνω τήν δύσιν αὐτοῦ.
Ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ· ἐν αὐτῇ διελεύσονται
πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ. Σκύμνοι ὠρυόμενοι τοῦ
ἁρπάσαι, καὶ ζητῆσαι παρὰ τῷ Θεῷ βρῶσιν αὐτοῖς.
Ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, καὶ συνήχθησαν, καὶ εἰς τὰς
μάνδρας αὐτῶν κοιτασθήσονται. Ἐξελεύσεται
8 ΑΣΠ
ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν
αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας. Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου,
Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας· ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς
κτίσεώς σου. Αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ
εὐρύχωρος· ἐκεῖ ἑρπετά, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ζῷα
μικρὰ μετὰ μεγάλων. Ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται·
δράκων οὗτος, ὃν ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῇ. Πάντα
πρὸς σὲ προσδοκῶσι, δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτῶν εἰς
εὔκαιρον. Δόντος σου αὐτοῖς, συλλέξουσιν.
Ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα, τὰ σύμπαντα
πλησθήσονται χρηστότητος· ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ
πρόσωπον, ταραχθήσονται. Ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα
αὐτῶν, καὶ ἐκλείψουσι, καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν
ἐπιστρέψουσιν. Ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμα σου, καὶ
κτισθήσονται, καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς.
Ἤτω ἡ δόξα Κυρίου εἰς τοὺς αἰῶνας· εὐφρανθήσεται
Κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν
γῆν, καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν· ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων
καὶ καπνίζονται. Ἄσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ
τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω. Ἡδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή
ΑΣΠ 9
μου, ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ. Ἐκλείποιεν
ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἄνομοι, ὥστε μὴ ὑπάρχειν
αὐτούς. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον.
Καὶ πάλιν·
Ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ· ἔθου σκότος, καὶ
ἐγένετο νύξ. Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε·
πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
Δόξα Πατρί… Και νῦν… Ἀλληλούια,
ἀλληλούια,ἀλληλούια, δόξα σοι ὁ Θεός (Ἐκ. γ’).
Ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, δόξα σοι.
Κεκραγάρια
ύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου,
εἰσάκουσόν μου, Κύριε. Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς
σέ, εἰσάκουσόν μου· πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς
μου, ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ· εἰσάκουσόν μου,
Κύριε. Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, ὡς θυμίαμα
ἐνώπιόν σου· ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή·
εἰσάκουσόν μου, Κύριε. Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ
Κ
10 ΑΣΠ
στόματί μου, καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου.
Μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας,
τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις. Σὺν
ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τὴν ἀνομίαν, καὶ οὐ μὴ
συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν. Παιδεύσει με
δίκαιος ἐν ἐλέει, καὶ ἐλέγξει με· ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ
μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου. Ὅτι ἔτι καὶ ἡ
προσευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις αὐτῶν· κατεπόθησαν
ἐχόμενα πέτρας οἱ κριταὶ αὐτῶν. Ἀκούσονται τὰ
ῥήματά μου, ὅτι ἡδύνθησαν· ὡσεὶ πάχος γῆς ἐῤῥάγη
ἐπὶ τῆς γῆς, διεσκορπίσθη τὰ ὀστᾶ αὐτῶν παρὰ τὸν
ᾅδην. Ὅτι πρὸς σέ, Κύριε, Κύριε, οἱ ὀφθαλμοί μου· ἐπὶ
σοὶ ἤλπισα, μὴ ἀντανέλῃς τὴν ψυχήν μου. Φύλαξόν με
ἀπὸ παγίδος, ἧς συνεστήσαντό μοι, καὶ ἀπὸ
σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν. Πεσοῦνται
ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτῶν οἱ ἁμαρτωλοί· κατὰ μόνας εἰμὶ
ἐγῶ, ἕως ἄν παρέλθω.
ωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου πρὸς
Κύριον ἐδεήθην. Ἐκχεῶ ἐνώπιον αὐτοῦ τὴν
δέησίν μου· τὴν θλῖψίν μου ἐνώπιον αὐτοῦ ἀπαγγελῶ.
Φ
ΑΣΠ 11
Ἐν τῷ ἐκλείπειν ἐξ ἐμοῦ τὸ πνεῦμά μου, καὶ σὺ ἔγνως
τὰς τρίβους μου. Ἐν ὁδῷ ταύτη, ᾗ ἐπορευόμην,
ἔκρυψαν παγίδα μοι. Κατενόουν είς τά δεξιά, καὶ
ἐπέβλεπον, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐπιγινώσκων με. Ἀπώλετο
φυγὴ ἀπ΄ ἐμοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὴν ψυχήν
μου. Ἐκέκραξα πρὸς σέ, Κύριε· εἶπα· Σὺ εἶ ἡ ἐλπίς μου,
μερίς μου εἶ, ἐν γῇ ζώντων. Πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν
μου, ὅτι ἐταπεινώθην σφόδρα. Ῥῦσαί με ἐκ τῶν
καταδιωκόντων με, ὅτι ἐκραταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ.
Είς στίχους ι΄.
Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ
ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου.
Ἐμὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι, ἕως οὗ ἀνταποδῷς μοι.
Είς στίχους η΄.
Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε· Κύριε,
εἰσάκουσόν τῆς φωνῆς μου.
Γενηθήτω τά ὦτά σου προσέχοντα είς τὴν
φωνὴν τῆς δεήσεώς μου.
12 ΑΣΠ
Είς στίχους ς΄.
Ἐάν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε, Κύριε, τίς
ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός ἐστιν.
Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά σε, Κύριε·
ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον σου, ἤλπισεν ἡ
ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον.
Είς στίχους δ΄.
Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ
φυλακῆς πρωΐας, ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.
Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ΄
αὐτῷ λύτρωσις· καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
Αἰνεῖται τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε
αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.
Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ΄ ἡμᾶς, καὶ ἡ
ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.
ΑΣΠ 13
Δόξα… Καὶ νῦν…
ῶς ἱλαρόν ἁγίας δόξης, ἀθανάτου Πατρός,
οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ,
ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν,
ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, Θεόν.
Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι καιροῖς, ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις,
Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς· Διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει.
Ἑσπέρας Προκείμενον
Τῇ Κυριακῇ, ἑσπέρας. Ἦχος πλ. δ΄.
Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ δοῦλου
Κυρίου.
Στιχ. Οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν αὐλαῖς οἴκου Θεοῦ
ἡμῶν.
Τῇ Δευτέρᾳ, ἑσπέρας. Ἦχος δ΄.
Κύριος εἰσακούσεταί μου, ἐν τῷ κεκραγέναι με
πρὸς αὐτόν.
Στιχ. Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἰσήκουσάς μου, ὁ Θεὸς
τῆς δικαιοσύνης μου, ἐν θλίψει ἐπλάτυνάς με.
Φ
14 ΑΣΠ
Τῇ Τρίτῃ, ἑσπέρας. Ἦχος α΄.
Τὸ ἔλεός σου, Κύριε, καταδιώξει με, πάσας τὰς
ἡμέρας τῆς ζωῆς μου.
Στιχ. Κύριος ποιμαίνει με, καὶ οὐδέν με ὑστερήσει· εἰς
τόπον χλόης, ἐκεῖ με κατεσκήνωσεν.
Τῇ Τετάρτῃ, ἑσπέρας. Ἦχος πλ. α΄.
Ὁ Θεός, ἐν τῷ ὀνόματί σου σῶσόν με, καὶ ἐν τῇ
δυνάμει σου κρινεῖς με.
Στιχ. Ὁ Θεός, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου,
ἐνώτισαι τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου.
Τῇ Πέμπτῃ, ἑσπέρας. Ἦχος πλ. β΄.
Ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου, τοῦ ποιήσαντος
τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γὴν.
Στιχ. Ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη, ὅθεν ἥξει ἡ
βοήθειά μου.
ΑΣΠ 15
Τῇ Παρασκευῃ, ἑσπέρας. Ἦχος βαρυς.
Ὁ Θεός, ἀντιλήπτωρ μου εἶ· τὸ ἔλεός σου
προφθάσει με.
Στιχ. Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, ὁ Θεός, καὶ ἐκ τῶν
ἐπανισταμένων ἐπ΄ ἐμὲ λύτρωσαί με.
Τῷ Σαββάτῳ , ἑσπέρας. Ἦχος πλ. β΄.
Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο.
Στιχ. Ἐνεδύσατο ὁ Κύριος δύναμιν, καὶ περιεζώσατο.
αταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἑσπέρᾳ ταύτῃ
ἀναμαρτήτους φυλαχθήναι ἡμᾶς. Εὐλογητὸς εἶ,
Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ
δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ΄ ἡμᾶς, καθάπερ
ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ
δικαιώματά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα, συνέτισόν με
τὰ δικαιώματά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν με
τοῖς δικαιώμασί σου. Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα,
τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ παρίδῃς. Σοὶ πρέπει αἶνος,
Κ
16 ΑΣΠ
σοὶ πρἐπει ὕμνος, σοὶ δόξα πρέπει, τῷ Πατρί, καὶ τῷ
Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγιῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τούς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Απόστιχα
β’. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν
ἐνεδύσατο· ἐνεδύσατο ὁ Κύριος δύναμιν καὶ
περιεζώσατο.
γ’. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ
σαλευθήσεται.
δ’. Τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς
μακρότητα ἡμερῶν.
ῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, Δέσποτα, κατὰ τὸ
ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ· ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου
τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων
τῶν λαῶν· φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ
σου Ἰσραήλ.
Ν
ΑΣΠ 17
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος Ἰσχυρός, ἅγιος Ἀθάνατος,
ἐλέησον ἡμᾶς (Ἐκ. γ’).
Δόξα Πατρί καὶ Υἱῶ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ
ἀεί καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰῶνων. Ἀμήν.
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς
ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τάς ἀνομίας
ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τάς ἀσθενείας
ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
Κύριε ἐλέησον ( γ’ ). Δόξα… Καὶ νῦν…
άτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ
ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς
γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν
σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ
ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ
εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῤῦσαι ἡμᾶς
ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Π
18 ΑΣΠ
( Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ
Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνευματος, νῦν καὶ ἀεί
καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰῶνων. Ἀμήν. )
τερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός, τὴν ἁγίαν καὶ
ἀμώμητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν, σὺν τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ Ἐκκλησίᾳ, τῇ Σχολῇ
ταύτῃ, καὶ τῷ γένει παντί εἰς αἰώνας αἰώνων.
ὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν
ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως
Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ
μεγαλύνομεν.
Δόξα… Καὶ νῦν… Κύριε ἐλέησον ( γ’ ).
Πάτερ Ἅγιε Εὐλόγησον
Σ
Τ
ΑΣΠ 19
Όρθρος
20 ΑΣΠ
Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.
Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.
ασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς
ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν, καὶ τὰ πάντα
πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς
χορηγός, ἐλθέ, καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ
καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλῖδος· καὶ σῶσον,
Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος Ἰσχυρός, ἅγιος Ἀθάνατος,
ἐλέησον ἡμᾶς (Ἐκ. γ’).
Δόξα Πατρί καὶ Υἱῶ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ
ἀεί καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰῶνων. Ἀμήν.
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς
ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τάς ἀνομίας
Β
ΑΣΠ 21
ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τάς ἀσθενείας
ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
Κύριε ἐλέησον ( γ’ ). Δόξα… Καὶ νῦν…
άτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ
ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς
γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν
σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ
ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ
εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῤῦσαι ἡμᾶς
ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
( Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ
Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνευματος, νῦν καὶ ἀεί
καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰῶνων. Ἀμήν. )
ῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν
κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς βασιλεῦσι, κατὰ
βαρβάρων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ
Σταυροῦ πολίτευμα.
Π
Σ
22 ΑΣΠ
Δόξα Πατρί…
ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ
ἐπωνύμῳ σου καινῇ πολιτείᾳ, τοῦς
οἰκτιρμούς σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός· εὔφρανον
ἐν τῇ δυνάμει σου, τοὺς πιστοὺς βασιλεῖς ἡμῶν,
νίκας χορηγῶν αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων. Τὴν
συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον
τρόπαιον.
Και νῦν… Θεοτόκιον
ροστασία φοβερὰ καὶ ἀκαταίσχηντε, μὴ
παρίδῃς, ἀγαθή, τὰς ἱκεσίας ἡμῶν, πανύμνητε
Θεοτόκε· στήριξον ὀρθοδόξων πολιτείαν, σῷζε οὓς
ἐκέλευσας βασιλεύειν, καὶ χορήγει αὐτοῖς οὐρανόθεν
τὴν νίκην· διότι ἔτεκες τὸν Θεόν, μόνη εὐλογημένη.
Ὁ Ἐξάψαλμος.
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν
ἀνθρώποις εὐδοκία (Ἐκ. γ’).
Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου
ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου (δις).

Π
ΑΣΠ 23
Ψαλμὸς Γ´ (3)
ύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με; Πολλοὶ
ἐπανίστανται ἐπ΄ ἐμέ. Πολλοὶ λέγουσι τῇ ψυχῇ
μου· οὐκ ἔστι σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ. Σὺ δέ,
Κύριε, ἀντιλήπτωρ μου εἶ· δόξα μου, καὶ ὑψῶν τὴν
κεφαλήν μου. Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, καὶ
ἐπήκουσέ μου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ. Ἐγὼ δὲ
ἐκοιμήθην, καὶ ὕπνωσα· ἐξηγέρθην, ὅτι Κύριος
ἀντιλήψεταί μου. Οὐ φοβηθήσομαι ἀπὸ μυριάδων
λαοῦ, τῶν κύκλῳ συνεπιτιθεμένων μοι. Ἀνάστα, Κύριε,
σῶσόν με, ὁ Θεός μου. Ὅτι σὺ ἐπάταξας πάντας τοὺς
ἐχθραίνοντάς μοι ματαίως, ὀδόντας ἁμαρτωλῶν
συνέτριψας. Τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία, καὶ ἐπὶ τὸν λαόν
σου ἡ εὐλογία σου.
Καὶ πάλιν.
Ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα· ἐξηγέρθην, ὅτι Κύριος
ἀντιλήψεταί μου. (δις)
Κ
24 ΑΣΠ
Ψαλμὸς ΛΖ´ (37)
ύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, μηδὲ τῇ ὀργῇ
σου παιδεύσῃς με. Ὅτι τὰ βέλη σου
ἐνεπάγησάν μοι, καὶ ἐπεστήριξας ἐπ΄ ἐμὲ τὴν χεῖρά
σου. Οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου, ἀπὸ προσώπου
τῆς ὀργῆς σου· οὐκ ἔστιν εἰρήνη ἐν τοῖς ὀστέοις μου
ἀπὸ προσώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου. Ὅτι αἱ ἀνομίαι μου
ὑπερῆραν τὴν κεφαλήν μου, ὡσεὶ φορτίον βαρὺ
ἐβαρύνθησαν ἐπ΄ ἐμέ. Προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ
μώλωπές μου, ἀπὸ προσώπου τῆς ἀφροσύνης μου.
Ἐταλαιπώρησα καὶ κατεκάμφθην ἕως τέλους, ὅλην
τὴν ἡμέραν σκυθρωπάζων ἐπορευόμην. Ὅτι αἱ ψόαι
μου ἐπλήσθησαν ἐμπαιγμάτων, καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν
τῇ σαρκί μου. Ἐκακώθην, καὶ ἐταπεινώθην ἕως
σφόδρα· ὠρυόμην ἀπὸ στεναγμοῦ τῆς καρδίας μου.
Κύριε, ἐναντίον σου πᾶσα ἡ ἐπιθυμία μου, καὶ ὁ
στεναγμός μου ἀπὸ σοῦ οὐκ ἀπεκρύβη. Ἡ καρδία μου
ἐταράχθη, ἐγκατέλιπέ με ἡ ἰσχύς μου, καὶ τὸ φῶς τῶν
ὀφθαλμῶν μου, καὶ αὐτὸ οὐκ ἔστι μετ΄ ἐμοῦ. Οἱ φίλοι
Κ
ΑΣΠ 25
μου, καὶ οἱ πλησίον μου ἐξ εναντίας μου ἤγγισαν καὶ
ἔστησαν, καὶ οἱ ἔγγιστά μου ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν.
Καὶ ἐξεβιάζοντο οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου, καὶ οἱ
ζητοῦντες τὰ κακά μοι ἐλάλησαν ματαιότητας, καὶ
δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν ἐμελέτησαν. Ἐγὼ δὲ ὡσεὶ
κωφὸς οὐκ ἤκουον, καὶ ὡσεὶ ἄλαλος οὐκ ἀνοίγων τὸ
στόμα αὐτοῦ. Καὶ ἐγενόμην ὡσεὶ ἄνθρωπος οὐκ
ἀκούων, καὶ οὐκ ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ἐλεγμούς.
Ὅτι ἐπὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα, σὺ εἰσακούσει, Κύριε, ὁ
Θεός μου. Ὅτι εἶπον· Μήποτε ἐπιχαρῶσί μοι οἱ ἐχθροί
μου, καὶ ἐν τῷ σαλευθῆναι πόδας μου, ἐπ΄ ἐμὲ
ἐμεγαλοῤῥημόνησαν. Ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος,
καὶ ἡ ἀλγηδών μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός. Ὅτι
τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ ἀναγγελῶ, καὶ μεριμνήσω ὑπὲρ
τῆς ἁμαρτίας μου. Οἱ δὲ ἐχθροί μου ζῶσι, καὶ
κεκραταίωνται ὑπὲρ ἐμέ, καὶ ἐπληθύνθησαν οἱ
μισοῦντές με, ἀδίκως. Οἱ ἀνταποδιδόντες μοι κακά,
ἀντὶ ἀγαθῶν, ἐνδιέβαλλόν με, ἐπεὶ κατεδίωκον
ἀγαθωσύνην. Μὴ ἐγκαταλίπῃς με, Κύριε, ὁ Θεός μου,
26 ΑΣΠ
μὴ ἀποστῇς ἀπ΄ ἐμοῦ. Πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου,
Κύριε, τῆς σωτηρίας μου.
Καὶ πάλιν.
Μὴ ἐγκαταλίπῃς με, Κύριε, ὁ Θεός μου, μὴ ἀποστῇς
ἀπ΄ ἐμοῦ. Πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου, Κύριε, τῆς
σωτηρίας μου.
Ψαλμὸς ΞΒ´ (62)
Θεός, ὁ Θεός μου, πρὸς σὲ ὀρθρίζω. Ἐδίψησέ
σε ἡ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου, ἐν
γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ. Οὕτως ἐν τῷ ἁγίῳ
ὤφθην σοι, τοῦ ἰδεῖν τὴν δύναμίν σου καὶ τὴν δόξαν
σου. Ὅτι κρεῖσσον τὸ ἔλεός σου ὑπὲρ ζωάς· τὰ χείλη
μου ἐπαινέσουσί σε. Οὕτως εὐλογήσω σε ἐν τῇ ζωῇ
μου, καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀρῶ τὰς χεῖράς μου. Ὡς ἐκ
στέατος, καὶ πιότητος ἐμπλησθείη ἡ ψυχή μου, καὶ
χείλη ἀγαλλιάσεως αἰνέσει τὸ στόμα μου. Εἰ
ἐμνημόνευόν σου ἐπὶ τῆς στρωμνῆς μου, ἐν τοῖς
ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σέ. Ὅτι ἐγενήθης βοηθός μου,
καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι.

ΑΣΠ 27
Ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου, ἐμοῦ δέ ἀντελάβετο
ἡ δεξιά σου. Αὐτοὶ δὲ εἰς μάτην ἐζήτησαν τὴν ψυχήν
μου· εἰσελεύσονται εἰς τὰ κατώτατα τῆς γῆς·
παραδοθήσονται εἰς χεῖρας ῥομφαίας, μερίδες
ἀλωπέκων ἔσονται. Ὁ δὲ βασιλεὺς εὐφρανθήσεται ἐπὶ
τῷ Θεῷ, ἐπαινεθήσεται πᾶς ὁ ὀμνύων ἐν αὐτῷ, ὅτι
ἐνεφράγη στόμα λαλούντων ἄδικα.
Καὶ πάλιν.
Ἐν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σέ, ὅτι ἐγενήθης βοηθός
μου, καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου
ἀγαλλιάσομαι. Ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου· ἐμοῦ
δὲ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου.
Δόξα Πατρί… Και νῦν…
Ἀλληλούια, ἀλληλούια, ἀλληλούια, Δόξα σοι ὁ Θεός.
Κύριε, ἐλέησον. (Ἐκ. γ’) Δόξα Πατρί… Και νῦν…
Ψαλμὸς ΠΖ´ (87)
ύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἡμέρας ἐκέκραξα
καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου. Εἰσελθέτω ἐνώπιόν
σου ἡ προσευχή μου, κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν
Κ
28 ΑΣΠ
μου. Ὅτι ἐπλήσθη κακῶν ἡ ψυχή μου, καὶ ἡ ζωή μου
τῷ Ἅδῃ ἤγγισε. Προσελογίσθην μετὰ τῶν
καταβαινόντων εἰς λάκκον, ἐγενήθην ὡσεὶ ἄνθρωπος
ἀβοήθητος, ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος. Ὡσεὶ τραυματίαι
καθεύδοντες ἐν τάφῳ, ὧν οὐκ ἐμνήσθης ἔτι, καὶ αὐτοὶ
ἐκ τῆς χειρός σου ἀπώσθησαν. Ἔθεντό με ἐν λάκκῳ
κατωτάτῳ, ἐν σκοτεινοῖς καὶ ἐν σκιᾷ θανάτου. Ἐπ΄ ἐμὲ
ἐπεστηρίχθη ὁ θυμός σου, καὶ πάντας τοὺς
μετεωρισμούς σου ἐπήγαγες ἐπ΄ ἐμέ. Ἐμάκρυνας τούς
γνωστούς μου ἀπ΄ ἐμοῦ, ἔθεντό με βδέλυγμα ἑαυτοῖς.
Παρεδόθην, καὶ οὐκ ἐξεπορευόμην· οἱ ὀφθαλμοί μου
ἠσθένησαν ἀπὸ πτωχείας. Ἐκέκραξα πρὸς σέ, Κύριε,
ὅλην τὴν ἡμέραν, διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου.
Μὴ τοῖς νεκροῖς ποιήσεις θαυμάσια; ἢ ἰατροὶ
ἀναστήσουσι, καὶ ἐξομολογήσονταί σοι; Μὴ
διηγήσεταί τις ἐν τῷ τάφῳ τὸ ἔλεός σου, καὶ τὴν
ἀλήθειάν σου ἐν τῇ ἀπωλείᾳ; Μὴ γνωσθήσεται ἐν τῷ
σκότει τὰ θαυμάσιά σου, καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ἐν γῇ
ἐπιλελησμένῃ; Κἀγὼ πρὸς σέ, Κύριε, ἐκέκραξα, καὶ τὸ
πρωὶ ἡ προσευχή μου προφθάσει σε. Ἵνα τί, Κύριε,
ΑΣΠ 29
ἀπωθεῖς τήν ψυχήν μου; ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν
σου ἀπ΄ ἐμοῦ; Πτωχός εἰμι ἐγώ, καὶ ἐν κόποις ἐκ
νεότητός μου· ὑψωθεὶς δὲ ἐταπεινώθην, καὶ
ἐξηπορήθην. Ἐπ΄ ἐμὲ διῆλθον αἱ ὀργαί σου, οἱ
φοβερισμοί σου ἐξετάραξάν με. Ἐκύκλωσάν με ὡσεὶ
ὕδωρ, ὅλην τὴν ἡμέραν, περιέσχον με ἅμα. Ἐμάκρυνας
ἀπ΄ ἐμοῦ φίλον καὶ πλησίον, καὶ τοὺς γνωστούς μου
ἀπὸ ταλαιπωρίας.
Καὶ πάλιν.
Κύριε, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἡμέρας ἐκέκραξα, καὶ
ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου. Εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ
προσευχή μου, κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου.
Ψαλμὸς ΡΒ´ (102)
ὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καί πάντα τὰ
ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. Εὐλόγει, ἡ
ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς
ἀνταποδόσεις αὐτοῦ. Τὸν εὐιλατεύοντα πάσας τὰς
ἀνομίας σου, τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σου. Τὸν
λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου, τὸν
Ε
30 ΑΣΠ
στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς. Τὸν
ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν σου,
ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου. Ποιῶν
ἐλεημοσύνας ὁ Κύριος, καὶ κρῖμα πᾶσι τοῖς
ἀδικουμένοις. Ἐγνώρισε τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ Μωϋσεῖ,
τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ τὰ θελήματα αὐτοῦ. Οἰκτίρμων καὶ
ἐλεήμων ὁ Κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος· οὐκ εἰς
τέλος ὀργισθήσεται, οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖ. Οὐ
κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐποίησεν ἡμῖν, οὐδὲ κατὰ τὰς
ἁμαρτίας ἡμῶν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν. Ὅτι κατὰ τὸ ὕψος
τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς, ἐκραταίωσε Κύριος τὸ ἔλεος
αὑτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν. Καθόσον
ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν, ἐμάκρυνεν ἀφ᾿
ἡμῶν τὰς ἀνομίας ἡμῶν. Καθὼς οἰκτείρει πατὴρ υἱούς,
ᾠκτείρησε Κύριος τοὺς φοβουμένους αὐτόν· ὅτι αὐτὸς
ἔγνω τὸ πλάσμα ἡμῶν, ἐμνήσθη ὅτι χοῦς ἐσμεν.
Ἄνθρωπος ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ, ὡσεὶ ἄνθος
τοῦ ἀγροῦ, οὕτως ἐξανθήσει. Ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν
αὐτῷ, καὶ οὐχ ὑπάρξει, καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν
τόπον αὐτοῦ. Τὸ δὲ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος
ΑΣΠ 31
καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοὺς φουβουμένους αὐτόν. Καὶ
ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπὶ υἱοῖς υἱῶν, τοῖς φυλάσσουσι
τὴν διαθήκην αὐτοῦ, καὶ μεμνημένοις τῶν ἐντολῶν
αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι αὐτάς. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ
ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ
πάντων δεσπόζει. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον πάντες οἱ
Ἄγγελοι αὐτοῦ, δυνατοὶ ἰσχύι, ποιοῦντες τὸν λόγον
αὐτοῦ, τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν λόγων αὐτοῦ.
Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις αὐτοῦ,
λειτουργοὶ αὐτοῦ, οἱ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ.
Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἐν παντὶ
τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ· εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τόν
Κύριον.
Καὶ πάλιν.
Ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ· εὐλόγει ἡ ψυχή
μου, τόν Κύριον.
32 ΑΣΠ
Ψαλμὸς ΡΜΒ´ (142)
ύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι
τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν
μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου. Καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν
μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν
σου πᾶς ζῶν. Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου·
ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου. Ἐκάθισέ με ἐν
σκοτεινοῖς, ὡς νεκροὺς αἰῶνος, καὶ ἠκηδίασεν ἐπ΄ ἐμὲ
τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου.
Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς
ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων.
Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου· ἡ ψυχή μου ὡς γῆ
ἄνυδρός σοι. Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ
πνεῦμά μου. Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ΄
ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς
λάκκον. Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωὶ τὸ ἔλεός σου,
ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα. Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδὸν ἐν ᾗ
πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου. Ἐξελοῦ
με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου. Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον·
δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός
Κ
ΑΣΠ 33
μου. Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ
εὐθείᾳ· ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Ἐν
τῇ δικαιοσύνῃ σου, ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου·
καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου
καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι
ἐγὼ δοῦλός σου εἰμί.
Καὶ πάλιν.
Εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου, καὶ μὴ
εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου (δις).
Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθεία.
Δόξα Πατρί… Και νῦν… Ἀλληλούια,
ἀλληλούια,ἀλληλούια, δόξα σοι ὁ Θεός (Ἐκ. γ’).
Ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, δόξα σοι.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημένος
ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ
ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημένος
ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
34 ΑΣΠ
Στίχ. β´. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι
Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημένος
ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχ. γ´. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι
θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημένος
ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Απολυτίκια
Καθίσματα – Κανόνας – Συναξάρι
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον.
αῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ, ὁ τόκος τῆς
Θεοτόκου διεσώσατο, τότε μὲν τυπούμενος·
νῦν δὲ ἐνεργούμενος, τὴν Οἰκουμένην ἅπασαν, ἀγείρει
ψάλλουσαν· Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ
ὑπερηψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Π
ΑΣΠ 35
εγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ
ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ
σωτῆρί μου.
Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν
ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν
Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ
μεγαλύνομεν.
Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ·
ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί.
Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ…
Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ
ὄνομα αὐτοῦ· καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεάν, καὶ
γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ…
Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ· διεσκόρπισεν
ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.
Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ…
Καθεῖλε δυνάστας ἀπό θρόνων, καὶ ὕψωσε ταπεινούς·
πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν, καὶ πλουτοῦντας
ἐξαπέστειλε κενούς.
Μ
36 ΑΣΠ
Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ…
Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους,
καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραάμ,
καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος.
Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ…
πας γηγενής, σκιρτάτω τῷ πνεύματι,
λαμπαδουχούμενος· πανηγυριζέτω δέ, ἀύλων
Νόων φύσις γεραίρουσα, τὰ ἱερὰ θαυμάσια τῆς
Θεομήτορος, καὶ βοάτω· Χαίροις Παμμακάριστε,
Θεοτόκε ἁγνὴ ἀειπάρθενε.
Εξαποστειλάρια
Τῇ Δευτέρᾳ
Ἦχος γ’. Αὐτόμελον.
οὐρανὸν τοῖς ἄστροις, κατακοσμήσας ὡς
Θεός, καὶ διὰ τῶν σῶν Ἀγγέλων, πᾶσαν τὴν
γῆν φωταγωγῶν, Δημιουργὲ τῶν ἁπάντων, τοὺς
ἀνυμνοῦντάς σε σῷζε.


ΑΣΠ 37
Θεοτόκιον. Ὅμοιον.
γλυκασμὸς τῶν Ἀγγέλων, τῶν θλιβομένων ἡ
χαρά, Χριστιανῶν ἡ προστάτις, Παρθένε μῆτερ
Κυρίου, ἀντιλαβοῦ μου καὶ ῥῦσαι, τῶν αἰωνίων
βασάνων.
Τῇ Τρίτῃ
Ἦχος γ’. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις.
ὸν Πρόδρομον Ἰωάννην, καὶ Βαπτιστὴν τοῦ
Σωτῆρος, τὸν ἐν Προφήταις Προφήτην, καὶ τῆς
ἐρήμου τὸ θρέμμα, τῆς Ἐλισάβετ τὸν γόνον,
ἀνευφημήσωμεν πάντες.
Θεοτόκιον. Ὅμοιον.
Ὁ γλυκασμὸς τῶν Ἀγγέλων…
Τῇ Τετάρτῃ και Παρασκευῇ
Ἦχος β’.
ταυρός, ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης·
Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας· Σταυρός,
Βασιλέων τὸ κραταίωμα· Σταυρός, πιστῶν τὸ

Τ
Σ
38 ΑΣΠ
στήριγμα· Σταυρός, Ἀγγέλων ἡ δόξα, καὶ τῶν
δαιμόνων τὸ τραῦμα.
Σταυροθεοτόκιον. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις.
ν τῷ Σταυρῷ παρεστῶσα, ἡ σὲ ἀσπόρως
τεκοῦσα, καὶ θρηνῳδοῦσα ἐβόα· Οἴμοι·
γλυκύτατον Τέκνον! πῶς ἔδυς ἐξ ὀφθαλμῶν μου; πῶς
ἐν νεκροῖς ἐλογίσθης;
Τῇ Πέμπτῃ
Ἦχος β’. Γυναίκες, ἀκουτίσθητε.
ἰς πᾶσαν τὴν ὑφήλιον, δραμόντες ἐκηρύξατε,
τὴν τοῦ Χριστοῦ ἐκ Παρθένου, ἁγίαν σάρκωσιν
ὄντως· ἐκ πλάνης ἐπιστρέφοντες, τὰ ἔθνη καὶ
φωτίζοντες, καὶ πάντας ἐκδιδάσκοντες, Τριάδα σέβειν
ἁγίαν Ἀπόστολοι τοῦ Σωτῆρος.
Ὅμοιον.
ὸν μέγαν ἀρχιποίμενα, καὶ Ἱεράρχην ἅπαντες,
τὸν πρόεδρον τῶν Μυρέων, Νικόλαον

Ε
Τ
ΑΣΠ 39
εὐφημοῦμεν· πολλοὺς γὰρ ἄνδρας ἔσωσεν, ἀδίκως
θνῄσκειν μέλλοντας· καὶ Βασιλεῖ ὀπτάνεται, σὺν
Ἀβλαβίῳ κατ΄ ὄναρ, λύων τὴν ἄδικον ψῆφον.
Θεοτόκιον. Ὅμοιον.
αρία καθαρώτατον, χρυσοῦν θυμιατήριον, τῆς
ἀχωρήτου Τριάδος, δοχεῖον γεγενημένη· ἐν ᾧ
Πατὴρ ηὐδόκησεν, ὁ δὲ Υἱὸς ἐσκήνωσε, καὶ Πνεῦμα τὸ
πανάγιον, ἐπισκίασαν σοι Κόρη, ἀνέδειξε Θεοτόκον.
Τῷ Σαββάτῳ
Ἦχος γ’. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις.
καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων, ἐξουσιάζων ὡς Θεός,
καὶ διὰ τῶν σῶν Ἁγίων, πᾶσαν τὴν γῆν
φωταγωγῶν, Δημιουργὲ τῶν ἁπάντων, τοὺς
ἀνυμνοῦντάς σε σῷζε.
Θεοτόκιον. Ἦχος β’. Τῶν Μαθητῶν ὁρώντων σε.
μεῖς ἐν σοὶ καυχώμεθα, Θεοτόκε, καὶ πρὸς
Θεόν σε ἔχομεν προστασίαν· ἔκτεινόν σου
τὴν χεῖρα τὴν ἄμαχον, καὶ θραῦσον τοὺς ἐχθροὺς
ἡμῶν· σοῖς ἐξαπόστειλον δούλοις, βοήθειαν ἐξ Ἁγίου.
Μ


40 ΑΣΠ
Δοξολογία
όξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. Δόξα ἐν
ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν
ἀνθρώποις εὐδοκία.
Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν
σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν
μεγάλην σου δόξαν.
Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ
παντοκράτορ· Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ
Ἅγιον Πνεῦμα.
Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ
Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον
ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.
Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν
δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.
Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος,
Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν.
Καθ’ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω
τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ
αἰῶνος.
Δ
ΑΣΠ 41
Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ,
ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν,
καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τούς
αἰῶνας. Ἀμήν.
Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ’ ἡμᾶς, καθάπερ
ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά
σου (Ἐκ. γ’).
Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν, ἐν γενεᾷ καὶ
γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν με· ἴασαι τὴν ψυχήν
μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι.
Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον· δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν
τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.
Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς· ἐν τῷ φωτί σου
ὀψόμεθα φῶς.
Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.
42 ΑΣΠ
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος,
ἐλέησον ἡμᾶς (Ἐκ. γ’). Δόξα Πατρί… Καὶ νῦν…
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.
ήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ γέγονεν. Ἄσωμεν τῷ
ἀναστάντι ἐκ τάφου καὶ ἀρχηγῷ τῆς ζωῆς
ἡμῶν· καθελὼν γὰρ τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον, τὸ νῖκος
ἔδωκεν ἡμῖν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.
Σ
ΑΣΠ 43
44 ΑΣΠ
Κατασκήνωση «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»
ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΝ
Ιδρυθείσα υπό π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου